Kindermishandeling

KINDERMISHANDELING

"Luister je naar me jij rotkind"

Kinderen kunnen door een volwassene thuis of buitenshuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt worden. Zij kunnen daar ernstige schade door oplopen. Dat kan lichamelijke schade zijn, zoals blauwe plekken of brandwonden. Maar het kind kan ook psychische schade oplopen. Vaak zie je die schade niet direct. Elk jaar worden in Nederland ruim 119.000 kinderen mishandeld.


De meeste ouders of verzorgers mishandelen hun kind niet met opzet. Vaak kunnen zij de zorg voor hun kind door eigen problemen niet (meer) aan of weten niet goed wat hun kind nodig heeft. Kindermishandeling vindt meestal binnen de huiselijke kring plaats. We noemen dat huiselijk geweld. Kinderen kunnen ook op andere plekken mishandeld of misbruikt worden, bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf, op school of op de sportclub. Maar het kan ook gebeuren op andere plekken, bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf, op school of op de sportclub.


In de Wet op de Jeugdzorg wordt kindermishandeling als volgt omschreven: "Kindermishandeling is elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel."


Vormen van Kindermishandeling


Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld, zoals schoppen en slaan.


Emotionele of geestelijke mishandeling: een volwassene scheldt het kind vaak uit, doet afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het opzettelijk bang.


Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg die het nodig heeft.


Emotionele of geestelijke verwaarlozing: het kind krijgt te weinig positieve aandacht. De ouders of verzorgers negeren de behoefte van het kind aan liefde, warmte en geborgenheid. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer een kind getuige is van geweld tussen ouders.


Seksueel misbruik: de volwassene raakt het kind op een seksuele manier aan.